Critèris públics

 

BarriSants.org sempre ha tingut uns criteris de publicació als que s’han cenyit els seus redactors. Aquests criteris van ser establerts durant els primers passos del portal i gairebé no han patit modificacions des d’aleshores.

Actualment es vol fomentar que el màxim de persones esdevinguin redactores de BarriSants, de manera que es fa imprescindible fer públics els nostres criteris per tal que els usuaris que desitgin publicar contingut al portal s’hi puguin cenyir. El col·lectiu responsable de la web vetllarà pel compliment dels criteris de publicació, eliminarà el contingut que no el compleixi i emprendrà les accions pertinents per restringir l’accés a aquells usuaris que no els respectin.

 

Criteris generals

 • Només les persones individuals poden registrar-se a BarriSants.org. No es permeten usuaris que representin a col·lectius o entitats, tot i que els usuaris individuals podran escriure articles d’opinió en representació d’entitats de les que formin part.
 • Les dades de contacte facilitades en registrar-se han de ser verídiques, ja que són les que farem servir per contactar en vosaltres en cas de necessitat.
 • Està permès registrar-se fent servir pseudònims sempre que no es suplanti la identitat de terceres persones, es facin servir nomenclatures ofensives o de mal gust.
 • Els usuaris i redactors sempre es faran responsables del contingut que ells mateixos introdueixin al portal, essent aquest només una eina per fer arribar el seu missatge a més gent. BarriSants.org no es fa responsable del contingut aportat pels seus usuaris i retirarà aquells continguts que consideri inapropiats.
 • No es recomana que les imatges que acompanyin als articles tinguin tamanys excessius. El tamany màxim recomanat per a les imatges és de 500px, i un cop insertades a les notícies no haurien de fer més de 250px en el seu costat major.
 • La redacció ha de tenir una forma respectuosa amb el gènere, intentant utilitzar formes genèriques (per exemple, persones, veïnat,, etc.), per evitar sempre que sigui possible les formes dobles (per exemple veïns/es)
 • Tota violació d’aquests implicarà perjudicis per l’usuari que els infringeixi, i les mesures seran preses per l’equip tècnic de Barrisants sense possibilitat d’apel·lació o rèplica.

 

Actualitat

 • Les notícies publicades a la secció d’Actualitat (i per extensió a la portada) han d’estar escrites seguint criteris periodístics.
 • Les notícies han d’estar signades per qui les escriu, amb el seu nom real o pseudònim. Un usuari no pot signar una notícia amb el nom d’un col·lectiu.
 • Les notícies han d’estar correctament escrites, no han de tenir faltes d’ortografia i han de guardar les formes. Sempre s’escriuen en 3a persona.
 • No es publicaran convocatòries, comunicats, manifestos, cartells, o qualsevol text que no sigui una notícia en format periodístic. Es podran adjuntar aquest tipus de continguts a una notícia sempre i quan aquesta tingui veritable rellevància, posant-les després del salt “Llegir-ne més…” de la notícia.
 • Les noticies d’actualitat han d’evitar l’anàlisi personal o la interpretació interessada dels fets. La seva vocació ha de ser informar per que l’usuari pugui formar la seva opinió en torn al que ha llegit.
 • L’àmbit prioritari de totes les informacions publicades ha de ser el Barri de Sants (fent-ho extensiu als barris veïns i al Districte). Es podran publicar excepcionalment informacions de fora del barri sempre i quant estiguin relacionades o afectin al nostre barri. En aquests casos la vinculació quedarà sempre patent en el cos de la notícia.

 

Opinió

 • Qualsevol persona usuària que no hagi patit una restricció en els seus permisos pot  publicar articles d’opinió a BarriSants.org.
 • Els artícles d’opinió han d’estar correctament escrits i s’han de revisar ortogràficament.
 • No es permeten articles que siguin meres convocatòries o que s’hagin publicat únicament per mostrar una imatge o cartell.
 • Està permès publicar manifestos o comunicats com a articles d’opinió, sempre correctament signats.

 

Calendari

 • El calendari de BarriSants.org està obert a la publicació per part de tots els nostres usuaris registrats.
 • Els actes que s’hi publiquin hauran de tenir cabuda dins d’alguna de les categories establertes. En cas que no s’hi ajusti, contacteu amb nosaltres abans de publicar l’acte.
 • Els actes del calendari s’han de dur a terme al Barri de Sants, han d’estar organitzats per entitats del nostre barri o han de tenir especial rellevància per a les persones de Sants.
 • Els qui publiquin actes al calendari es comprometen a modificar les dades en cas de canvis d’última hora o supressió de les activitats previstes.